Monday, February 13, 2012

फेसबुक नांदेडीअन्स


ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत नांदेडचा राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान झाल्याबद्दल फेसबुक नांदेडीअन्स ग्रूपच्या वतीने जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांचा सन्मान करण्यात आला.
छाया :- करणसिंह बैस