Tuesday, April 14, 2009

सुजाण नागरिकांशी मा.मुख्यमंत्री ना. अशोकरावजी चव्हाण यांचा थेट संवाद

सुजाण नागरिकांशी मा.मुख्यमंत्री ना. अशोकरावजी चव्हाण यांचा थेट संवाद
मंगळवार, दि. १४ एप्रिल २००९ रोजी सकाळी ९.३० वाजता.
स्थळ :- आय.टी.एम. कॉलेज, व्ही.आय.पी. रोड, नांदेड
येथे पार पडणार आहे.

0 comments:

Post a Comment

Post a Comment